آزمون های شناختی و یوگا

آزمون‌های حوزه کودک شامل یک سری فرآیند رسمی، معتبر و قابل اعتماد از جنبه‌های روان‌شناختی هستند. آزمون‌ها در قالب‌های مختلف طراحی شده‌اند، مانند پرسش‌نامه و نظرسنجی‌، مجموعه‌ای از فعالیت‌های بدنی یا مجموعه‌ای مانند پازل که مهارت‌های ویژه‌ای مانند برنامه‌ریزی، حافظه یا حل مسئله را ارزیابی می‌کند. یوگا و فعالیت بدنی منسجم و‌ مداوم بر روی مولفه های شناختی کودکان به طور غیر مستقیم اثر میگذارند، مثلا بر روی اضطراب و کمبود توجه ، تنش و ناآرامی و خیلی از مولفه های تاثییر گذار در سلامت روانی کودکان اثر مثبت میگذارد. در تیله آزمون‌های پرسشنامه‌ای را با کمک شما والدین می‌دهیم و تمام این کارها برای شناخت بهتر نیازهای کودکان‌مان است.